عـــاشِقــانــه یِ آرام دو کــوهــنورد و فینگــــیلی

تا رسیدن به قله ، راهی نمانده

پاییز تمام نشده بود که به قله رسیدیم

در تابستان زندگیمان و در اوج خوشبختی خدا به ما معجزه ای داد

آخرین مطالب
خانم و آقای کوهنورد در دومین روز از پاییز باهم عهد بستند .. تا قله های زندگی مشترکشون رو باهم و قدم به قدمِ هم فتح کنند ..


زندگی مشترکشون هم بعد از " یکسال و یک ماه و بیست و دو روز "  ازگذشتن عهدشون شروع شد ..